بایگانی برای خرداد, ۱۳۹۴

یادداشتی بر نمایش ” مسافر کوچولو و عمو نقال “ گفتن و نوشتن از تئاتر کودک ، چیستی ، چرایی و اهمیتش مبحثی است مفصل و قابل توجه ، که باید جامع...