بایگانی برای مرداد, ۱۳۹۴

یادداشتی درباب تئاتر و سینمای ما که این روز ها سخت بیمارند  ما با دو فرضیه مواجه هستیم : تئاتر ما بیمار است . سینمای ما بیمار است ... برای...

نگاهی به نقش مردم ، رسانه ها و مسئولین در کاهش تلفات فجایع طبیعی   فجایعی مانند زلزله ، سیل و ... ابعادی دارند که گستردگی حقیقی آن ،...