بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۲

در حاشیه اجرای تئاتر “من چه جوری ممکنه یه پرتده باشم؟” در سالن ویژه چهارسو یکبار، تاکید می کنم فقط یکبار برای دیدن تئاتری ۲ دقیقه تاخیر...