بایگانی برای اردیبهشت, ۱۳۹۳

یادداشتی به بهانه سالگرد آزاد سازی خرمشهر و ... حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر...

چرا فردوسی در شاهنامه به جای اینکه بگوید " عجم زنده کردم بدین پارسی " به عنوان مثال نگفته است که "زبان پارسی زنده کردم بدین شعر خود " ؟! وقتی...

کوچ از شهری به شهر دیگر مرگ است و در عین حال تولد . مرگ از شهری و تولد در شهری دیگر و این همه لازمۀ تحول است، لازمۀ رشد است و بالندگی. و آن روز...

به بهانه درگذشت استاد محمدرضا لطفی که ساده تنهایمان گذاشت. او پیچیدگی را مغلوب می کند . ساده است و روان ! او تجسم این شعر سهراب سپهری است...