پست ها برچسب خورده با ’اصغر فرهادی

در حاشیه اجرای تئاتر “من چه جوری ممکنه یه پرتده باشم؟” در سالن ویژه چهارسو یکبار، تاکید می کنم فقط یکبار برای دیدن تئاتری ۲ دقیقه تاخیر...

نگاهی به “گذشته” ی اصغر فرهادی “گذشته” عقده گشایی کودکانه فیلم سازی است که این سال ها زیادی جدی گرفته شده است! از چه جهت عقده گشایی است؟...