پست ها برچسب خورده با ’عباس جوانمرد

در حاشیه اجرای تئاتر “من چه جوری ممکنه یه پرتده باشم؟” در سالن ویژه چهارسو یکبار، تاکید می کنم فقط یکبار برای دیدن تئاتری ۲ دقیقه تاخیر...