پست ها برچسب خورده با ’فیلم تنهای تنهای تنها

یادداشتی بر فیلم “تنهای تنهای تنها” اولین ساخته احسان عبدی پور “تنهای تنهای تنها” فریاد دردی است بزرگ از دهان هایی کوچک. فریاد دردی...