پست ها برچسب خورده با ’قهرمان

یادداشتی به بهانه سالگرد آزاد سازی خرمشهر و ... حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر...