پست ها برچسب خورده با ’مصطفی عبداللهی

یادداشتی به بهانه در گذشت مرتضی پاشایی ، مجید بهرامی و غلامحسین مظلومی در اثر سرطان  درکوچه پس کوچه های تهران که قدم بزنی ، شمال و جنوب و...