پست ها برچسب خورده با ’کتاب ادیان در خدمت انسان

کوچ از شهری به شهر دیگر مرگ است و در عین حال تولد . مرگ از شهری و تولد در شهری دیگر و این همه لازمۀ تحول است، لازمۀ رشد است و بالندگی. و آن روز...